Regulamin

REGULAMIN

Określa zasady współpracy w zakresie programu partnerskiego prowadzonego przez firmę Kredytolog.pl, zarejestrowaną przy ul. Słonecznej 16, 57-400 Radków, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 2698/10 wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków, NIP: 8851605753,  reprezentowaną przez Agatę Humeniuk – właściciel firmy, zwaną w treści Umowy i Regulaminu Administrator.

Definicje

 1. Reklama – każda forma reklamy dostępna po zalogowaniu do panelu administracyjnego.

 2. System – serwis internetowy zarządzany przez Administratora pod adresem www.kredytolog.pl/pp wraz ze wszystkimi podstronami.

 3. Partner – osoba która posiada hasło i login do Panelu Administracyjnego.

 4. Nr ID Partnera – automatycznie nadawany przez System unikalny numer identyfikujący Partnera.

 5. Login Partnera – wymyślona przez Partnera nazwa która identyfikuje Partnera.

 6. Umowa – zawierana automatycznie umowa współpracy.

 7. Akcja – określony cel wykonany przez internautę po przekierowaniu z reklamy.

§ 1

Prawa Partnera

 1. Partner ma prawo:

a) umieszczać na swojej stronie internetowej reklamy Administratora, które są dostępne w Panelu Administracyjnym Partnera.

& 2

Obowiązki Administratora

 1. Administrator ma obowiązek:

a) Bezpłatnie udostępnić Partnerowi dostęp do Panelu Administracyjnego, który służy do zarządzania reklamami, statystykami i płatnościami.

b) Utrzymywania i bieżącej aktualizacji reklam prezentowanych na stronie internetowej Partnera.

c) Bieżącego aktualizowania akcji pochodzących z reklam.

d) Zatwierdzać do wypłaty wszystkie zaakceptowane akcje umozliwiając Partnerowi wystawienie rachunku lub faktury.

e) Zawiadamiać Partnera o zmianach w Regulamine i tabeli prowizji.

& 3

Akcje

 1. Każda akcja pochodząca z reklamy prezentowanej na stronie internetowej ma status „oczekująca”

 2. Status „zatwierdzona” oznacza akcję zaakceptowaną przez Administratora za którą będzie naliczona prowizja.

 3. Status „odrzucona” oznacza akcję która nie została zatwierdzona przez Administratora. Prawdopodobnym powodem odrzucenia mogą być: brak płatności, brak danych kontaktowych, nie potwierdzenie, rezygnacja.

& 4

Wynagrodzenie

 1. Z tytułu realizacji przez Partnera świadczeń o których mowa w Umowie, Administrator będzie płacić Partnerowi wynagrodzenie na zasadach określonych w tabeli prowizji, która jest dostępna w Panelu Administracyjnym Partnera.

 2. Tabela prowizji może być aktualizowana w dowolnym momencie. Informacja o zmianie w tabeli prowizji pojawi się w wiadomościach w panelu administracyjnym.

 3. Należne wynagrodzenie naliczane będzie na podstawie raportu sporządzanego przez Administratora i prezentowanego Partnerowi w panelu administracyjnym w formie statystyk.

 4. Wynagrodzenie należne Partnerowi będzie wypłacane na podstawie wystawionego przez Partnera rachunku lub faktury (stosownie do formy współpracy).

 5. Faktura lub rachunek powinny być dostarczone najpóźniej do dnia 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 6. Panel administracyjny umożliwia wygenerowanie faktury lub rachunku na sumę zatwierdzoną do wypłaty przez Administratora.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo zapłaty w terminie 21 dni od daty dostarczenia rachunku lub faktury.

 8. Kwoty podawane w Systemie są sumami netto dla osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę.

 9. Kwoty podawane w Systemie są sumami brutto dla osób nie prowadzących działalności i wystawiających rachunek.

§ 5

Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą pierwszego zalogowania się Partnera do Systemu.

 2. Umowę Partner może wygenerować i wydrukować w Panelu Administracyjnym.

 3. Podpisaną Umowę Partner powinien przesłać pocztą tradycyjną na adres wskazany w panelu administracyjnym przed pierwszą wypłatą.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wiadomości i informacje Administrator będzie publikować w Panelu Administracyjnym Partnera.